23 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  • newpost.ge
  • 23 ნოემბერი 00:14

როგორი იქნება ზოდიაქოს ნიშნებისთვის 23 ნოემბერი და რას გვირჩევენ ასტროლოგები?

კურო


ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ცხოვ­რე­ბის შეც­ვლა, სი­ახ­ლე­ე­ბის და­გეგ­მვა. ნუ გა­მო­ავ­ლენთ სი­სუს­ტეს, მო­თო­კეთ ემო­ცი­ე­ბი. მშვი­დად შეხ­ვდით ყო­ვე­ლი­ვეს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ცვლი­ლე­ბებს.


ტყუ­პი


სა­ლა­პა­რა­კოდ ნაკ­ლე­ბი დრო გექ­ნე­ბათ. გავ­ლე­ნი­ა­ნი მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რის იმე­დი გქონ­დეთ და და­ი­წყეთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა კონ­კუ­რენ­ტებ­თა­ნაც გა­ერ­თი­ან­დეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა მე­უღ­ლეს­თან.


კირჩხი­ბი


მხარ­და­ჭე­რა და იდე­ე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბათ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. კარ­გს შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა. სა­ღა­მო მშვიდ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ და და­არ­წმუ­ნეთ სა­კუ­თა­რი თავი, რომ ყვე­ლა­ფე­რი სწო­რად გა­ა­კე­თეთ.


ლომი


თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად და თა­მა­მად იმოქ­მე­დეთ. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ გამ­ძლე­ო­ბა და ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბებს. სა­სურ­ვე­ლია, გვერ­დით ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რე­ბი გყავ­დეთ.


ქალ­წუ­ლი


დიდ­ხანს ნუ იფიქ­რებთ, მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და იმოქ­მე­დეთ. შეც­ვა­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარ­ტი­ორ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ტაქ­ტი­კა. კარ­გი დღეა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სამ­კურ­ნა­ლოდ. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ელექტრო­ო­ბა­სა და ტექ­ნი­კას­თან.


სას­წო­რი


მო­ე­რი­დეთ ექ­სცენ­ტრი­კულ ადა­მი­ა­ნებს. და­ი­წყეთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სა­მი. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს ნუ და­უ­წე­სებთ სტან­დარ­ტებ­სა და შე­ზღუდ­ვებს.


მო­რი­ე­ლი


თქვე­ნი ფან­ტა­ზი­ე­ბი და წარ­მო­სახ­ვა არა­ვის სჭირ­დე­ბა. თქვენ­გან დაკ­ვირ­ვე­ბულ და სწრაფ მოქ­მე­დე­ბას მო­ი­თხო­ვენ. კარ­გი დღეა სა­სარ­გებ­ლო თვი­სე­ბე­ბის და­სა­ნერ­გა­ვად. ნუ გა­და­დებთ ვი­ზიტს ექიმ­თან.


მშვილ­დო­სა­ნი


მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. კარ­გი დღე ელით შე­მოქ­მე­დე­ბით, სა­მეც­ნი­ე­რო, სპორ­ტულ სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე­ებს. ახა­ლი იდე­ე­ბი დაწ­ვრი­ლე­ბით გა­ნი­ხი­ლეთ და ისე და­ი­წყეთ მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.


თხის რქა


გა­ურ­კვევ­ლო­ბა და სი­ახ­ლე­ე­ბის შიში პრობ­ლე­მებს შე­გიქ­მნით. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ ელექტრო­საგ­ნებ­თან და ბასრ ნივ­თებ­თან. ნუ გა­და­იღ­ლე­ბით ნურც ფი­ზი­კუ­რად და ნურც ემო­ცი­უ­რად.


მერ­წყუ­ლი


და­არ­თვი­ეთ სტე­რე­ო­ტი­პე­ბი, იყა­ვით თა­მა­მი და ორი­გი­ნა­ლუ­რი. ზო­გი­ერ­თი ექ­სპე­რი­მენ­ტებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. კარ­გი დღეა მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და მგზავ­რო­ბის­თვის.


თევ­ზე­ბი


თქვენს ყუ­რა­დღე­ბას მი­ი­პყრობს სა­რეკ­ლა­მო რგო­ლე­ბი, ტექ­ნი­კუ­რი ილე­თე­ბი, სა­მეც­ნი­ე­რო სენ­სა­ცი­ე­ბი. ნუ და­უ­წე­სებთ სა­კუ­თარ თავს რთულ მი­სი­ებს. მცი­რე გა­მარ­ჯვე­ბე­ბით დაკ­მა­ყო­ფილ­დით.

სრული ვერსიის ნახვა newpost.ge