ხა­ჭ­ოსა და ალ­უ­ბ­ლ­ის ტო­რ­ტი

  • თბილისელები
  • 6 ივნისი 17:43, 2018 წელი

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 

400 გრა­მი ხა­ჭო, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ვა­ნ­ი­ლ­ის შა­ქ­ა­რი, 60 გრა­მი ყა­ვ­ი­ს­ფ­ე­რი შა­ქ­ა­რი, 100 გრა­მი იო­გ­უ­რ­ტი, 10 გრა­მი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი, 50 მილილიტრი რძე, 100 გრა­მი უკ­უ­რ­კო ალ­უ­ბ­ა­ლი.


ა) სო­უ­სი დი­დ­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის: 100 გრამი ალ­უ­ბ­ა­ლი, 25 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი თე­თ­რი მშრა­ლი ღვი­ნო, 25 გრა­მი შა­ქ­რის პუდრი.


ბ) სო­უ­სი პა­ტ­ა­რ­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის: 100 გრამი ალ­უ­ბ­ა­ლი, 25 გრა­მი შა­ქ­რის პუდრი.მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: შა­ქ­ა­რი აქ­ც­ი­ეთ პუ­დ­რ­ად, ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი 15 წუ­თ­ით ჩა­ა­ლ­ბ­ეთ ცო­ტა ცივ წყა­ლ­ში, ფი­ა­ლ­ა­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ხა­ჭო, ჩა­ა­ს­ხ­ით იო­გ­უ­რ­ტი და ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ვა­ნ­ი­ლ­ის შა­ქ­ა­რი, 60 გრა­მი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი და ბლე­ნ­დ­ე­რ­ით კა­რ­გ­ად ათქვიფეთ. 


ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნს შე­უ­რ­ი­ეთ რძე, ნე­ლი მო­რ­ე­ვ­ით აქ­ც­ი­ეთ ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ად და შეაზილეთ ხა­ჭ­ოიან მა­ს­ას. აი­ღ­ეთ კე­ქ­ს­ი­ს­ ფო­რ­მა. ჩა­უ­ფ­ი­ნ­ეთ პერგამენტი და ჩა­ა­ს­ხ­ით ხა­ჭ­ოს მთლი­ა­ნი მა­ს­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ალ­უ­ბ­ა­ლი. და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ხა­ჭ­ოს და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი მა­ს­ა და ნა­პ­ი­რები მო­უ­ს­წ­ო­რ­ეთ. მჭი­დ­რ­ოდ და­ა­ფ­ა­რ­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნი და მი­ნ­ი­მ­უმ 3-4 სა­ა­თ­ით მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. 
ცა­ლ­კე მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ სო­უ­ს­ე­ბი.


სო­უ­სი ა: დააბლე­ნ­დ­ე­რ­ეთ შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი, ღვი­ნო და ალ­უ­ბ­ა­ლი.


სო­უ­სი ბ: დააბლე­ნ­დ­ე­რ­ეთ მხოლოდ ალ­უ­ბ­ა­ლი და შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი.


გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი დე­ს­ე­რ­ტი ამ­ო­ი­ღ­ეთ ფო­რ­მ­ი­დ­ან, და­ჭ­ე­რ­ით და მი­ი­რ­თ­ვ­ით სო­უ­ს­თ­ან ერ­თ­ად.
დე­ს­ე­რ­ტს ფო­რ­მ­ი­დ­ან ად­ვ­ი­ლ­ად ამ­ო­ი­ღ­ე­ბთ, თუ ფო­რ­მ­ის ძირსა და კე­დ­ლ­ე­ბს შე­ა­თ­ბ­ო­ბთ.

წყარო: თბილისელები