დღეიდან მანქანების ტექინსპექტირების მესამე ეტაპი იწყება

  • pia.ge
  • 1 ოქტომბერი 10:10, 2018 წელი

დღეიდან, საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მესამე ეტაპი იწყება.

 

ტექინსპექტირებას დაექვემდებარება ფიზიკური პირების საკუთარებაში არსებული M1 (მსუბუქი) კატეგორიის ყველა ის ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავის მოცულობა 3,000 კუბური სმ ან მეტია.


პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროცესის გამარტივების და მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში მოქმედებს ცხელი ხაზი, რომლის ნომერია 1484. ცხელი ხაზიავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ეტაპობრივად ამოქმედების პროცესისა და პირობებით დაინტერესებულ ადამიანებს ემსახურება და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას.


ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას დაექვემდებარებიან მათი კატეგორიისა და რეგისტრაციის თარიღის(თვისა და რიცხვი) მიხედვით. მაგალითად: თუ ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის M1 (მსუბუქი) კატეგორიის, რომლის ძრავისმოცულობა შეადგენს 3000 კუბურ სანტიმეტრს ან მეტს და მისი რეგისტრაციის მოწმობის გაცემის თარიღია 28/11/2013,  ამ ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ ინსპექტირება უნდა გაიაროს 2018 წლის 28 ნოემბრამდე (ამ ვადის გასვლის შემდეგ ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაექვემდებარება დაჯარიმებას ადმინისტრაციული წესით). 


ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  (რომლებზეც ვრცელდება გრაფიკი)  ხელახალი რეგისტრაციის შემთხვევაში,  პერიოდული ტექნიკურიინსპექტირების გავლა სავალდებულოა რეგისტრაციის მომენტიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.


ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირებისას წარსადგენია შემდეგი დოკუმენტები: სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის რეგისტრაციისმოწმობა; მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.


ტექინსპექტირებისას მოწმდება:


·         სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის იდენ­ტი­ფი­კა­ცია;


·         სა­მუხ­რუ­ჭო აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა;


·         სა­ჭით მარ­თვის სის­ტე­მა;


·         ხილ­ვა­დო­ბა;


·         ფა­რე­ბი, შუ­ქამ­რეკ­ლე­ბი და ელექტრო­მო­წყო­ბი­ლო­ბა;


·         ღერ­ძე­ბი, თვლე­ბი, სა­ბუ­რა­ვე­ბი და და­კი­დე­ბა;


·         შასი და მისი შე­მად­გენ­ლე­ბი;


·         სხვა მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი;


·         გარემოზე უარ­ყო­ფი­თი ზე­მოქ­მე­დე­ბა.


სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს (მფლობელს) შეუძლია,  დამოუკიდებლად აირჩიოს ინსპექტირების ცენტრს სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ადგილისა და თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად.


 


 

სრული ვერსიის ნახვა pia.ge